Правна уредба

Сдружение „Дентално Лазерно Общество“ е нестопанска организация, вписана в регистъра на юридичските лица с нестопанска цел с ф.д. 964/2011 на СГС.

ЦЕЛИ

  • Да допринесе за развитието на лазерната дентална медицина в България и създаването на условия за внедряване на нови иновативни технологии в денталната медицина.
  • Да анализира и работи за информиране на обществеността по въпросите, свързани с развитието и прилагането на лазерната дентална медицина в България.
  • Да осъществява диалог и обмяна на опит между лекарите по дентална медицина в областта на лазерната техника и терапия в страната и чужбина.
  • Да съдейства за повишаване на професионалната квалификация на членовете си и да ги подпомага при осъществяване на професионалната им дейност, като се застъпва за съблюдаване на етичните принципи при упражняването ѝ.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Сдружението осъществява дейност в частна полза на своите членове и на професионалните и обществените групи, към които са насочени целите му. Организиране и извършване на платени обучения, специализирани курсове, семинари и други форми, подпомагащи целите на сдружението. Подготовка, издаване и разпространение на печатни материали, свързани с целите на сдружението. Даване на платени експертни мнения, становища и консултации по въпроси свързани с лазерната дентална медицина. Други стопански дейности, които биха могли да бъдат определени като свързани с основните цели на сдружението и подпомагат тяхното постигане. Стопанската дейност се осъществява съобразно законите, регулиращи, съответния вид стопанска дейност. Приходите от стопанската дейност могат да бъдат използвани само и изключително за постигане на целите на сдружението. Сдружението не разпределя печалба. Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се осъществяват от Управителния съвет на сдружението.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ (мандат: 09.10.2015 – 09.10.2020)

доц. Георги Томов, председател (e-mail)
доц. Ани Белчева-Криворова, зам председател (e-mail)
д-р Константин Думанов, зам. председател (e-mail)